Zapowiedź Męki i Przemienienie

Ewangelia Marka została napisana pomiędzy 60, a 70 rokiem, a zawiera opis tego wszystkiego, co zapamiętał i przekazał św. Piotr. To ma niebagatelny wpływ na budowę, ale i główną tematykę tejże ewangelii.

Otóż w ewangelii Marka centralny punkt stanowią trzy zapowiedzi Męki i Śmierci Jezusa. Pierwsza znajduje się w rozdziale 8 i następuje po wyznaniu św. Piotra: „Ty jesteś Chrystusem”. Po zapowiedzi Męki i Śmierci, Piotr bierze Jezusa na bok i Go upomina. I słyszy „Zejdź mi z oczu szatanie…”. W żadnej Ewangelii nikt nie został nazwany szatanem, nawet Judasz! Dlaczego nikt z pozostałych ewangelistów nie używa tego zwrotu? Z szacunku dla Piotra, który sprawował swój urząd w kościele. Piotr natomiast opowiadał o tym Markowi bez ogródek. Ale ta scena stanowi klucz do życia św. Piotra. Piotr pamiętał, że został skarcony, ale nie został odrzucony. Jezus go upomniał, ale go nie odrzucił. I to Piotr pamiętał przez całe życie. I do dzisiaj na tym właśnie polega chrześcijańska pedagogia – potępiać zło, ale jednocześnie pomagać człowiekowi, który jest grzeszny.

Ewangelia Mt 17,1-9

Kilka pomocnych uwag do refleksji nad Słowem:

KONTEKST – wydarzenie Przemienienia umieszczone jest pomiędzy pierwszą i drugą zapowiedzią męki i zmartwychwstania Jezusa. Wcześniej usłyszeliśmy wyznanie Piotra pod Cezareą Filipową: Ty jesteś Mesjasz. Ponieważ św. Marek i św. Łukasz, podobnie jak św. Mateusz, przedstawiają tę samą sekwencję zdarzeń, muszą zdawać sobie sprawę z wagi i konieczności takiego porządku. Wydaje się więc, że te dwie zapowiedzi męki i zmartwychwstania stanowią ramę opowiadania i jeden z kluczy do jego interpretacji.

UCZNIOWIE JEZUSA – grupa apostołów, która zwykle w całości asystuje pasterskiej działalności Jezusa, zostaje poddana drastycznej redukcji z dwunastu do trzech osób – do Piotra, Jakuba i Jana. Czemu ci? Ich wybór jest efektem nieprzeniknionej woli Jezusa, ale spróbujmy zrozumieć. Obecność Piotra jest oczywista, biorąc pod uwagę odpowiedzialną rolę powierzoną mu przez samego Jezusa po wyznaniu wiary w Cezarei Filipowej. Jan i Jakub być może zostali wybrani dlatego, że pierwszy jest ulubionym uczniem, a drugi tym, który jako pierwszy da świadectwo wierności Chrystusowi męczeńską śmiercią w 44 roku. W każdym razie są to ci sami trzej uczniowie, którzy jakiś czas później zostaną wezwani, by dzielić z Jezusem inne doświadczenie – agonię w Ogrodzie Oliwnym.

GÓRA – została wskazana już w IV wieku jako góra Tabor, której wysokość nie przekracza w rzeczywistości 600 m n.p.m., ale jej położenie na wielkiej nizinie Ezdrelonu sprawia, że na geograficznej mapie Palestyny wydaje się „wysoką górą”. Góra jest miejscem, na którym zazwyczaj dochodzi do spotkania z Bogiem – m.in. Mojżesz wspiął się na górę, by wysłuchać woli Bożej zapisanej w formie Dziesięciu Przykazań.

MOJŻESZ I ELIASZ – z jednej strony tłumacząc ich obecność trzeba zauważyć, że to hebrajskie prawo wymagało potwierdzenia faktu czy jakiegoś wydarzenia zeznaniem dwóch świadków. Ale z drugiej strony Mojżesz i Eliasz postrzegani są także jako symbol Starego Testamentu, jako przedstawiciele Prawa i Proroków, jako dwaj świadkowie przymierza.

OBŁOK – chmura w Biblii jest postrzeganą zmysłami formą objawienia się Boga i jest znakiem Jego obecności, nie odsłaniając Jego tajemnicy. To ten obłok prowadzi lud na pustyni; to z obłoku Bóg przemawia do Mojżesza; i to obłok wypełnia świątynię w momencie jej poświęcenia.

GŁOS – należy zauważyć, że głos z nieba pada w ewangelii tylko dwa razy: podczas Chrztu i Przemienienia. Bo tak, jak chrzest był bezpośrednim umocnieniem Jezusa przed kuszeniem, tak Przemienienie jest umocnieniem już przed ostatecznym kuszeniem – cierpieniem, męką i śmiercią. Bóg Ojciec umacnia swojego Syna słowami: Tyś mój Syn umiłowany. Słowa te stanowią także wskazówką dla uczniów: Jego słuchajcie.

ZACHOWANIE MILCZENIA – może się zrodzić pytanie, jak to możliwe, żeby nie przekazać innym doświadczenia, które pozwoliło objąć niebo i ziemię? Otóż opowiadanie o przemienieniu narażało Jezusa na niebezpieczne nieporozumienia i oczekiwanie na nadejście ziemskiego królowania. Tymczasem zrozumienie Jezusa przemienionego przyjdzie w chwili, gdy ukaże się jako Zmartwychwstały. A samo Przemienienie ma być dla Apostołów chwilą obfitości duchowej, która powinna ich pożywiać w chwilach niedostatku.

Owocnego rozważania! 😉